Användarvillkor NoDig Platform

2014-09-19

Beskrivning av NoDig Platform

NoDig Platform är avsett att användas som vägledning vid planering och upphandling av schaktfria projekt, det vill säga arbete med markförlagda ledningar innehållande schaktfri teknik.

NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som genererar förslag till lösningar och förslag till formuleringar vid upphandling. Produkten/resultatet bestäms i allra högsta grad av användarens inmatade uppgifter.

De resultat som presenteras kan innehålla en eller flera reservationer eller varningar. Dessa ger användaren upplysning om faktorer som måste åtgärdas eller kontrolleras ytterligare för att erhålla acceptabel lösning.

Det finns flera sätt på vilket användaren kan behandla reservationer/varningar, här ges några exempel:

Användaren

NoDig Platform vänder sig till fackmän inom ledningsbyggnad och ledningsrenovering. Med detta avses personer som har grundläggande kunskaper om ledningar och ledningsbyggnad. Såsom ledningsägare, drift-och underhållspersonal för ledningssystem, ledningsprojektörer, ledningsentreprenörer och liknande.

NoDig Platform vänder sig till ovan nämnda kompetenser inom VA, fjärrvärme/fjärrkyla, gas, el, tele och IT-sektorn.

Användaren av NoDig Platform förutsätts ha grundläggande kunskap om schaktfria tekniker på den svenska marknaden eller ska utan svårighet kunna tillägna sig kunskap om dessa tekniker, vilka erbjuds genom NoDig Platform.

Ansvar

NoDig Platforms ambition är att på ett systematiskt sätt formulera de frågeställningar som har betydelse i ett schaktfritt projekt. De förhållanden och samband som påverkar resultatet utgör stommen i systemet. Dessa förhållanden och samband bygger i sin tur på vedertagna principer inom NoDig-branschen.

Användaren får genom NoDig Platform tillgång till en vägledning på ett strukturerat sätt, som i sin tur ger användaren möjlighet att finna lösningar på enskilda behov. NoDig Platform frånskriver sig dock allt ansvar för enskilda lösningar, då det ligger utanför NoDig Platforms kontroll att verifiera riktigheten av inmatade uppgifter och verifiera att användaren förstått innebörden av en speciell fråga i systemet.

Användaren måste alltid kontrollera förutsättningarna för det enskilda projektet med fackman innan någon entreprenadverksamhet påbörjas.

Däremot kan användaren alltid beställa kvalitetsgranskning av sitt projekt. NoDig Platforms relaterade experter går då igenom lämnade uppgifter. Detta innebär en sedvanlig konsultation, där sedvanligt ansvar tas.

Avsedd användning

Vid nyläggning: NoDig Platform är avsett att användas för en geografiskt definierad plats, det vill säga en plats där samma geotekniska och geohydrologiska förutsättningar gäller. Viktigt här är också att klargöra vilka andra förutsättningar projektet är beroende av, såsom vilka typer av hinder föreligger och vilket tillgängligt utrymme finns för genomförande med mera.

Vid ledningsrenovering: NoDig Platform är avsett att användas för en geografiskt definierad plats, det vill säga en plats där samma geotekniska och geohydrologiska förutsättningar gäller. Viktigt här är också att klargöra vilka andra förutsättningar projektet är beroende av, såsom typ, längder, dimensioner, rörmaterial på ledningar eller antal, typ, dimension av brunnar och serviser och vilket tillgängligt utrymme finns för genomförande med mera.

Varje schaktfritt projekt är unikt och en planering via NoDig Platform ska därför INTE kopieras. Det är av yttersta vikt att en planering för en geografiskt definierad plats inte används för en annan geografisk plats.

Teknisk beskrivning (MB)

Användaren har möjlighet till att generera s.k. Mängdförteckning med Teknisk beskrivning, härefter kallad MB, för det enskilda projektet. MB, som NoDig Platform genererar, är avsedd att användas inom det aktuella projektet för vilken den är framtagen. MB har status ”granskningshandling” och skall därför inte ses som en slutlig version.

MB är avsedd för att:

Justering syftar här framförallt på frågor avseende kringarbeten. Det räcker till exempel inte att bara borra en vattenledning, utan frågor kan uppkomma hur anslutningar ska göras till befintliga ledningar, vad för ventiler som kan behövas, samt frågor runt brandposter och dylikt.

MB är avsett att endast användas för att förenkla och tydliggöra förhållanden vid upphandling av schaktfria projekt. Innehållet i dokumentet får dock fritt justeras så att MB kan användas för sitt ändamål. All övrig användning tillåts inte (se vidare under rubriken: Otillåten användning). NoDig Platform ansvarar inte för fel och skador som uppstått vid felaktig användning eller missbruk av systemet och dess rapporter.

Följande begränsningar gäller för användning av MB i det aktuella projektet:

  1. NoDig Platforms logotyp ska framgå intakt på minst en plats i dokumentet.
  2. Någonstans i dokumentet skall ingå en text som lyder: ”Genererat av NoDig Platform.se” alternativt ”Detta dokument innehåller delar som är genererade av NoDig Platform.se” eller likvärdigt.

Otillåten användning

Det är inte tillåtet att använda NoDig Platform för andra kommersiella syften än ovan angivna.

Teknisk beskrivning (MB)

Det är inte tillåtet att anpassa och återanvända MB i orelaterade projekt, det vill säga i andra projekt än det för vilket MB genererats.

Det är inte tillåtet att försälja MB för användning i orelaterat projekt eller kopiera eller överföra texter ifrån MB till annat projekt.

Sekretess

Allt material som lämnas av användaren är avsett för internt bruk i dennes syften. NoDig Platform kommer dock av supportskäl att behöva komma åt dessa uppgifter. NoDig Platform kommer att behandla denna information konfidentiellt.

Som all annan elektronisk överförd information kan NoDig Platform inte garantera skydd mot otillbörligt intrång. Därför skall användaren vid varje tillfälle överväga hur känslig information ska hanteras.

Tillgänglighet

NoDig Platform är byggt som ett system med hög driftsäkerhet. Dock garanterar NoDig Platform inte en 100 % tillgänglighet. NoDig Platform reserverar sig mot överbelastning, serverfel och brister i internetkommunikation med mera.

Lagrad information

Skapade projekt och genererad information är avsedd att användas inom ett halvår. Användaren ansvarar för att genererade MB sparas ned till en lokal dator. Det rekommenderas att användaren sparar ned MB när den genererats.

Tidigare projekt och genererade MB finns tillgängliga på NoDig Platform. NoDig Platform förbinder sig dock inte att upprätthålla lagrad information. Användaren är själv ansvarig för att tillgodogöra sig och spara ned information i aktuellt projekt, speciellt i samband med leverans där ekonomiska transaktioner sker.

Betalningsvillkor

Faktura

Fakturan skickas tillsammans med beställning. Betalningsvillkor är 30 dagar från det att leverans skett. Leverans sker i regel i samband med beställning, med undantag av Kvalitetsgranskning, vilken levereras inom några dagar. Ingen avgift tillkommer vid fakturabetalning.

Villkor

För att betala mot faktura måste du representera ett företag eller organisation, samt ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs. Du behöver också ange organisationsnummer eller ditt personnummer. Vi förbehåller oss rätten att i enskilt fall neka eller avbryta leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Försenad betalning

Vid försenad betalning debiteras kund dröjsmålsränta på 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso, varvid lagstadgad inkassoavgift på för närvarande 180 kr tillkommer.

Ändring av användarvillkoren

NoDig Platform förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och göra förändringar i användarvillkoren utan föregående avisering.

Allt material på NoDig Platform är upphovsrättsskyddat och ägs av Johan Lundberg AB.